Galatasaray'dan Finansal Tedbir Açıklaması - TAHMİN 102 - TAHMİN 102

Galatasaray’dan Finansal Tedbir Açıklaması

Eylül 9th, 2014

Galatasaray Kulübü, daha önce Borsa Yönetim Kurulu tarafından kulübün finansal tablolarında düzelme olmadığı ile ilgili KAP’a yapılan  açıklamaya istinaden; finansal durumun düzeltilmesi için alınacak tedbirleri içeren bir açıklama yayınladı.

Açıklama şu şekilde :

04.09.2014 tarihinde Borsa Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin finansman sıkıntısı durumunun devam ettiğinin anlaşıldığı belirtilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu Kararı’nda kotasyon yönetmeliği’nin 24′üncü maddesi uyarınca “Ortaklığın finansman sıkıntısına düşmüş olması” şeklinde düzenlenen (g) bendi kapsamında Şirketimizden finansal yapımızın düzeltilmesi için alacağımız tedbirleri yayınlamamız istenmiştir. Borsa İstanbul tarafından yayınlanan açıklamaya istinaden Şirketimizin cevabı ekte sunulmaktadır.

İlgi yazınızla, Yönetim Kurulunuzun 04/09/2014 tarihli toplantısında
Şirketimizin 31/05/2014 tarihli finansal tabloları değerlendirmesi neticesinde
Şirketimizin “finansman sıkıntısı durumunun devam ettiğinin anlaşıldığı” ifade
edilmektedir.

Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yapılan muhtelif
açıklamalardan da görüleceği gibi, Şirketimizin finansal yapısının iyileştirilmesi
adına pek çok önemli tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir.
31/05/2014 tarihli finansal tablolarımızdan ve bağımsız denetçi raporundan da
görüleceği gibi, Şirketimizin finansal borçlarının uzun vadeye yayılması, kur farkı
zararlarının dengelenmesi adına Şirketimizin finansal borçlarının para biriminin
büyük bölümünün Türk Lirası’na döndürülmesi, yeni dönem oyuncu
sözleşmelerinde kurların sabitlenmesi gibi önümüzdeki dönemlerde mali
sonuçlara olumlu anlamda yansıyacak son derece önemli adımlar atılmıştır.

Ayrıca, profesyonel A futbol takımımızın maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor
Kompleksi TT Arena Stadyumu’ndan elde edilen yıllık yaklaşık 80 milyon TL’lik
gelir de, 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren Şirketimize ait gelir olarak
kaydedilmeye başlandığından, önümüzdeki dönemde Şirketimizin karlılığının
olumlu yönde seyretmeye devam etmesi beklenmektedir.

Gelirlerimizi arttırmak adına yaptığımız çalışmalar arasında, Türk Spor Kulüpleri
arasında bir ilki gerçekleştirerek hazırladığımız 5 Yıllık Stratejik Plan
çalışmalarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında öncelikli
olarak ülkemizin en önemli markalarından biri olan Galatasaray’ın artık Türkiye
dışından gelir elde etmesi için kapsamlı bir analiz yaparak, öncelikli hedef
bölgelerimizi belirlemiş durumdayız. Bu yıldan başlayarak tüm faaliyetlerimizde,
öncelikli olarak nitelendirdiğimiz bölgeler odak noktası olacaktır.

Bu çerçevede Şirketimizin en önemli varlığı olan futbol takımımızın hedef
bölgelere yönelik olarak gerçekleştireceği sezon öncesi turlarla gerek bu
bölgelerdeki marka bilinirliliğini arttırmayı, gerekse düzenlenecek etkinliklerden
ilave ticari gelir elde etmeyi hedeflemekteyiz.

Ticari gelirlerin bir diğer unsurunu oluşturan stadyum içi aktivitelerle,
müsabakaları izlemek için gelen taraftarlarımıza farklı ürün ve hizmetler sunmayı
ve ilave gelir elde etmeyi beklemekteyiz.

Öte yandan yakın zamanda sona eren olan forma sponsorluğunun, belirgin bir
seviyede artacak şekilde yenilenmesi için çalışmalar sürmektedir.

Gelirlerimizdeki bu artışlarla birlikte, faaliyet konumuz olan futbolda, mali
başarıyı belirleyen en önemli faktör olan sporcu maliyetlerinde sürdürülebilir bir
yapıya kavuşmak adına, Türk sporu için devrim sayılabilecek iki önemli projemiz
hayata geçme aşamasına gelmiştir. Sportif ve mali anlamda dünyanın önde gelen
futbol kulüplerinin kadro yapısına bakılacak olursa, kendi altyapılarından
yetişmiş oyuncu sayılarının yüksek olduğu görülecektir. Bu konuda yaptığımız
analiz ve incelemelerin neticesinde, altyapı reformunu stratejik bir öncelik olarak
belirlemiş bulunmaktayız.

Bunlardan birincisi, futbol branşındaki altyapımızı oluşturan Futbol
Akademisi’nin, alanında dünyanın en önemli uzmanlarından oluşan bir ekip
tarafından çok kapsamlı ve uzun bir analizinin yapılmasını takiben, uluslararası
alanda en iyi model örnek alınarak tepeden tırnağa yeniden yapılandırılmasıdır.

Uzun süredir devam eden ve tamamlanma safhasına gelmiş bu çalışmalar
neticesinde, Galatasaray değerleri ve bilimsel temeller üzerine inşa edilmiş,
yepyeni bir anlayışla faaliyet gösterecek futbol akademisine kavuşmak üzereyiz.
Bu sayede futbol akademimiz, gerek Galatasaray A takımına, gerekse Türkiye’deki
diğer kulüplere futbolcu yetiştiren örnek bir kurum olacaktır.

Altyapı konusunda tamamlama aşamasında olduğumuz ikinci stratejik projemiz
ise, Almanya’da gerçekleştirilen stratejik ortaklıklardır. Bu atılımlarla hem
Almanya’da yaşayan ve büyük potansiyel taşıyan Türk kökenli futbolcuların,
Galatasaray’a erken yaşta ve daha makul maliyetlerle kazandırılması, hem de
Galatasaray’ın Almanya’da çok yüksek olan marka bilinirliğinin ilave gelire
dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Altyapıya yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz bu projelerden bağımsız olarak,
futbolda mali sürdürülebilirliği belirleyen en önemli faktör olan, “sporcu ve teknik
kadro ücretlerinin toplam giderlere olan oranı” konusunda tedbirleri devreye
sokmuş bulunmaktayız. Bilindiği gibi genel olarak futbol endüstrisinde bu oranın
%50 ila %60 arasında olması tavsiye edilmekte, %60-%70 arasının tedbir
gerektirdiği düşünülmekte, %70’in üzerindeki bir oranın ise tehlike arz ettiği ifade
edilmektedir. 2013 yılında Şirketimiz için %61 olarak gerçekleşen bu oranın,
önümüzdeki 5 yıl içinde %50 seviyesine çekilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimiz bir yandan mali ve operasyonel açılardan daha iyiye ulaşma çabalarını
kararlılıkla sürdürürken, diğer yandan Şirketimiz dünyanın en büyük ilk 20 futbol
kulübü arasındaki yerini koruyarak ülkemizin dünyada gurur vesilesi olmaya
devam etmektedir. Şirketimiz, faaliyet göstermekte olduğumuz futbol
sektöründeki diğer şirketlere göre her türlü objektif gösterge açısından en sağlam
mali yapıya sahipken, İlgi yazınızda ifade edilen uyarıların sektördeki şirketler
arasında ayırımcılık yapıldığını düşündürecek şekilde selektif olarak yapılması
son derece düşündürücüdür.

Nitekim son yıllık mali tablolara bakıldığındaŞirketimizin özkaynakları bir önceki
yıla göre 55 milyon TL artışla negatif 15,5 milyon TL’ye erişirken, aynı sektörde
faaliyet gösteren Fenerbahçe Futbol Yatırımları A.Ş.’nin (BİST: FENER)
özkaynakları aynı dönemde 363 milyon TL azalarak negatif 240,5 milyon TL,
Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.’nin (BİST: BJKAS) özkaynakları ise 144,2 milyon
TL azalarak negatif 364,1 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Yine KAP’ta açıklanan 31/05/2014 tarihli finansal tablolarda yer alan verilere ve
bağımsız denetçi raporlarına göre, anılan 3 şirketin bazı mali verilerini içeren
karşılaştırmalı tabloyu dikkatlerinize sunuyoruz.

Tablodan da görüleceği üzere, objektif kriterlere göre Şirketimizden çok
daha önce uyarılması gereken şirketler belliyken, bu yapılmayıp Şirketimiz
hisse değerini düşürebilecek şekilde taraflı bir uyarı yapılması telafisi
mümkün olmayan sonuçlara yol açabilecek olup, bu konuda sayın Yönetim
Kurulunuzun sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, 19/08/2014 tarihinde KAP’ta açıkladığımız Türk Ticaret Kanunu 376.
Madde kapsamında mali tablolardan da görüleceği gibi, Şirketimizin piyasa
fiyatından değerlenmiş varlık toplamı 1.930.438.393 TL, özkaynak toplamı ise
1.219.356.659 TL seviyesinde olup, sadece futbol takımımızın bağımsız kuruluşça
yapılan değerlemesi 481,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde yapılan KAP açıklamaları kapsamında, sektördeki diğer şirketlerin
TTK 376 kapsamındaki mali tablolarına göre özkaynak toplamları da aşağıda
gösterilmiştir.

Şirketimizin, her sektörde olduğu gibi, futbol sektöründe de tüm düzenleyici
kurum ve kuruluşların adil ve objektif hareket etmelerinin sağlıklı bir rekabet
ortamının olmazsa olmaz koşulu olduğunun bilinciyle, tarihsel misyonunun ve
vizyonunun gereğini yerine getirmek amacıyla, faaliyet gösterdiği sektörün en
büyük ve en güçlü kurumu olarak, mali, idari ve sportif açılardan başarılarını kalıcı
kılmak adına gerekli adımları atma kararlılığının bir kez daha altını çizer,
saygılarımızı sunarız”


[post-views]